• Velkommen til
   

  Vordingborg Motions Cykelklub

   
  Vi cykler for motionen og kammeratskabet
 • Vi cykler for motionen og kammeratskabet

  Træningstider:

  Søndag kl. 9.30

  Tirsdag og torsdag i sommer halvåret kl. 17.30
  kl. 17.00 når efterårssæsonen starter

 • Vi cykler for motionen og kammeratskabet

  Træningstider:

  Søndag kl. 9.30

  Tirsdag og torsdag i sommer halvåret kl. 17.30
  kl. 17.00 når efterårssæsonen starter

Vedtægter for Vordingborg Motions Cykelklub.

§1 NAVN

Stk. 1: Klubbens navn: Vordingborg Motions Cykelklub

Signatur: VMC

Stiftet: 8. december 1986

Hjemsted: Vordingborg kommune

§2 FORMÅL

Stk. 1: Vordingborg Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsporten og motionscyklingens fremme samt ved andet kulturelt virke at fremme den enkelte og fællesskabets sundhed og trivsel, ligeledes varetage de lokale cyklisters interesse for de kommunale myndigheder.

§3 MEDLEMSKAB

Stk 1: Som medlemmer kan optages personer, som er fyldt 15 år.

Stk. 2: Et medlem er optaget i klubben, når vedkommende har betalt kontingent og evt. indskud.

Alle medlemmer modtager et eksemplar af klubbens vedtægter.

Stk. 3: Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører sletning af medlemskabet.

§4 ØKONOMI

Stk. 1: Kontingentets størrelse og evt. indskud fastsættes af generalforsamlingen.

Stk. 2: Der indrømmes kontingentreduktion, når flere i en familie er medlemmer. Der erlægges ét fuldt kontingent og ét reduceret kontingent for øvrige familiemedlemmer over 20 år på samme bopæl. Medlemmer under 20 år betaler et reduceret kontingent.

Stk. 3: Regnskabet går fra 1. november til 31. oktober.

De afsluttede regnskaber for klubbens midler, afleveres til revisorerne senest 10. november.

Stk. 4: De reviderede regnskaber for klubbens midler og evt. fonde forelægges på den ordinære generalforsamling.

Stk. 5: På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant.

Efter tur går en revisor og en revisorsuppleant hvert år. Genvalg kan finde sted.

Stk. 6: Bestyrelsesmedlemmer og revisor har til enhver tid ret til at efterse og kontrollere klubbens regnskaber.

Stk. 7: Kassereren fører klubbens regnskab. Kassereren kontante kassebeholdning bør ikke overstige, hvad der skønnes nødvendig til de løbende udgifter. Den øvrige formue anbringes i et pengeinstitut.

Stk. 8: Kassereren fører en kassebog og et medlemskartotek med oplysninger om hvert medlems navn, adresse, fødselsdag samt evt. telefonnummer og licensnummer.

§5 KLUBBENS LEDELSE

Stk. 1: Klubben ledes af en bestyrelse på fem medlemmer bestående af formand, næstformand, kasserer, sekretær og et bestyrelsesmedlem.

Bestyrelsen og to bestyrelsessuppleanter vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2: Generalforsamlingen vælger formand og kasserer direkte. Den valgte bestyrelse konstituerer sig herudover.

Stk. 3: Valgperioden er to år. Formanden og et bestyrelsesmedlem vælges på ulige årstal. Kasserer og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal.

Stk. 4: Bestyrelsessuppleanter vælges hvert år.

Stk. 5: Højst et medlem med licens kan vælges til bestyrelsen.

Stk. 6: Valgbare til bestyrelsen er medlemmer, der er fyldt 18 år.

§6 BESTYRELSEN

Stk. 1: Bestyrelsen afholder møder efter behov. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt tre af dens medlemmer inklusive formanden er til stede.

Stk. 2: Ved afstemning i bestyrelsen kræves almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 3: Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og nedsætter udvalg efter behov.

Med mindre praktiske forhold taler imod, skal det enkelte udvalgs formand altid være medlem af bestyrelsen.

Stk. 4: Bestyrelsen administrerer klubbens midler og er ansvarlig over for generalforsamlingen efter almindelige retsregler. Bestyrelsen kan efter egen beslutning afholde visse repræsentationsudgifter.

Foreningen tegnes af bestyrelsesformand eller næstformand i forening med 1 medlem af bestyrelsen.

Stk. 5: Sekretæren fører klubbens beslutningsprotokol. Af protokollen skal fremgå referater af bestyrelsens beslutninger samt referater fra alle generalforsamlinger.

§7 GENERALFORSAMLINGEN

Stk. 1: Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen, der alene kan vedtage, ændre eller ophæve klubbens love.

Stk. 2: Geralforsamlingen afholdes hvert år i sidste halvdel af november måned og bekendtgøres senest 14 dage før afholdelse.

Stk. 3: Generalforsamlingens dagsorden skal minimun indeholde:

1. Valg af dirigent og to stemmetællere.

2. Formanden aflægger beretning.

3. Kassereren aflægger revideret regnskab.

4. Fastsættelse af kontingent, indskud og diæter.

5. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Den anførte rækkefølge er vejledende og kan fraviges.

Stk. 4: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest otte dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5: Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer.

Stk. 6: Afstemning ved generalforsamlingen kan alene ske ved personlig fremmøde.

§8 AFSTEMNINGER

Stk. 1: Afstemning på generalforsamlingen sker almindeligvis ved håndsoprækning, men skal dog ske ved skriftlig afstemning, såfremt et medlem begærer dette.

Stk. 2: Ved afstemning på generalforsamlingen kræves almindeligt stemmeflertal. Ved afstemning om lovændring eller eksklusion kræves 2/3 flertal af de fremmødte.

Stk. 3: Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent. Dirigenten og formanden underskriver det fra generalforsamlingen i beslutningsprotokollen optagne referat.

Stk. 4: Såfremt bestyrelsen eller mindst 1/3 af generalforsamlingens deltagere ønsker det, kan et af generalforsamlingen vedtaget forslag undergives urafstemning.

Til forslagets bortfald kræves, at et flertal af de ved urafstemningen deltagende medlemmer – dog mindst 30% af samtlige stemmeberettigede – har stemt imod forslaget.

§9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, når klubbens bestyrelse beslutter det, eller når mindst ¼ af samtlige af klubbens medlemmer skriftligt begærer det, og da senest fem uger efter begæringens modtagelse.

I begge tilfælde skal dagsordenen opgives.

Stk. 2: En ekstraoridnær generalforsamling er beslutningsdygtig, såfremt 2/3 af medlemmerne er mødt. I modsat fald indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling, som da er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal medlemmer.

§10 BLADVIRKSOMHED

Stk. 1: Bestyrelsen drager omsorg for, at relevante oplysninger om klubben fremgår på VMCs hjemmeside, herunder om klubbens aktiviteter.

§11 KLUBBENS OPLØSNING

Stk. 1: Klubben kan kun opløses, såfremt to på hinanden følgende generalforsamlinger med højst fem ugers interval har truffet beslutning derom.

Stk. 2: I tilfælde af klbbens opløsning tilfalder klubbens midler vedgørende formål efter beslutning på seneste generalforsamling.

§12 IKRAFTTRÆDEN

Stk. 1: Disse vedtægter, der er vedtaget på klubbens generalforsamling den 22. januar 1988 og med ændring den 26. november 1990, den 6. november 1993, den 16. november 1996, den 15. november 1997, den 16. november 2006, den 19. november 2009 og den 27. november 2023 træder i kraft straks efter generalforsamlingen.

Retningslinier for udnævnelse af æresmedlemmer

a. Som Æresmedlem kan udnævnes et medlem af Vordingborg Motions Cykelklub, der gennem sit virke og engagement over en længere årrække vedholdende har gjort en særlig eller ekstraordinær frivillig indsats til gavn for Vordingborg Motions Cykelklub og dennes medlemmer. 

En særlig og ekstraordinær frivillig indsats for foreningen kan for eksempel udmønte sig ved: 

 • -  Udvist en længerevarende interesse for foreningens liv og virke 

 • -  Have været eller er en markant personlighed i klubben 

 • -  På værdig vis have repræsenteret foreningen 

 • -  Have virket på lederplan i en usædvanlig lang periode 

 • -  Ved sin indsats have sat sig spor i foreningens historie 

 • -  Har udført et enestående og usædvanligt frivilligt arbejde i klubben 


b. Bestyrelsen beslutter suverænt, hvem der udnævnes til Æresmedlem. Beslutningen offentliggøres på foreningens årlige generalforsamling, efter at bestyrelsen har sikret sig, at pågældende vil tage imod hæderen. 


c. En person der udnævnes til nyt Æresmedlem af foreningen inviteres særskilt til generalforsamlingen. 

Som nyt Æresmedlem modtager man ved udnævnelsen et særligt diplom, der bekræfter udnævnelsen, blomster, vin eller chokolade. 


d. Æresmedlemmer bibeholder samtlige medlemsrettigheder, men er kontingentfri fra og med det år, hvor udnævnelsen finder sted. 

e. Aktive medlemmer kan IKKE udnævnes til Æresmedlem


f. Hvis et Æresmedlem udtaler sig krænkende, taler nedsættende om klubben eller bryder klubbens vedtægter og retningslinjer, vil dette blive behandlet i bestyrelsen, som i sådanne tilfælde suverænt kan afgøre, om personen skal fratages sin status som Æresmedlem. 

Vedtaget i bestyrelsen, den 25. september 2023

 

Medlem log på.